nu generation Design Your Destiny
2012 Nu Skin Greater China Regional Convention Video Clips
2012.06.20

 The 2012 Nu Skin Greater China Regional Convention was successfully held. Having experienced three days of exciting events, we believe all of you are full of energy and prepared to move to another new height!

 If you wish to recapture the exciting moments during the events and inspiring speeches from our outstanding leaders, please dowload following mp3 and videos.Let’s create stars and GO DOUBLE!


Video Recap Nu Skin Greater China Regional Convention
  “Nu Skin Got Talent” Show
 
Audio and video  

200+2 Centurial Star Expedition Leadership Chen Xiu Cai/Liang Fang Xu Hong /Xu Dong
 
200+2 Centurial Star Expedition Leadership Guo, Pei Hua & Li, Yang Ming Liang, Hong Dong & Wu, Mao Chao
  Tu Er Xun Jiang • Bai Di Chen, Xing & Ou Yang, Mei
  Li, Chu Yi & Huang, Jian Zhong Liu, Bing & Liu, Rui
  Jiang, Jun Ling & He, Lei Liu, Ying & Jiang, Yong
  Yu, Hong Zhou, Yun Jie & Hou, Zhen Yu
  Liang, Ying & Liang, Hao  
 
5 Success Motives Sharing Yeo, Nicholas Yoo, Sun In Liew, Angela Chua, Syer Cin
  Wang, Kuan Ming
 
MP3 download  

200+2 Centurial Star Expedition Leadership Chen Xiu Cai/Liang Fang Xu Hong /Xu Dong
 
200+2 Centurial Star Expedition Leadership Guo, Pei Hua & Li, Yang Ming Liang, Hong Dong & Wu, Mao Chao
  Tu Er Xun Jiang • Bai Di Chen, Xing & Ou Yang, Mei
  Li, Chu Yi & Huang, Jian Zhong Liu, Bing & Liu, Rui
  Jiang, Jun Ling & He, Lei Liu, Ying & Jiang, Yong
  Yu, Hong Zhou, Yun Jie & Hou, Zhen Yu
  Liang, Ying & Liang, Hao  
 
5 Success Motives Sharing Yeo, Nicholas Yoo, Sun In Liew, Angela Chua, Syer Cin
  Wang, Kuan Ming